Select your country/region in the menu or by clicking on the world map *
Country Selector Alternate Image
Lietošanas nosacijumi
 
 
 

Schneider Electric Latvija tīmekļa vietnes lietojuma vispārējie noteikumi

 
 

1. PIEMĒROŠANAS JOMA

Šie lietojuma noteikumi uzskatāmi par lietotāja pieņemtiem, uzsākot tīmekļa vietnes www.schneider-electric.lv (turpmāk tekstā saukta “tīmekļa vietne”) lietošanu. Ar šo no lietotājiem tiek prasīts iepazīties ar šiem lietojuma noteikumiem.

2. TĪMEKĻA VIETNES SATURS

Tīmekļa vietnē Schneider Electric Latvija sniegs iespēju piekļūt noteiktai bezsaistību informācijai, programmatūrai, dokumentācijai un fotoattēliem, no kuriem dažus varēs lejupielādēt. Schneider Electric Latvija ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt tīmekļa vietnes darbību vai izņemt vai mainīt tās saturu, pilnībā vai daļēji, bez iepriekšēja brīdinājuma. Schneider Electric Latvija negarantē nepārtrauktu tīmekļa vietnes pieejamību.

Tīmekļa vietnē esošā informācija nevar aizstāt profesionālu speciālistu konsultācijas, un tādēļ bez šādām konsultācijām uz to nevar paļauties kā uz galīgo pamatojumu izstrādājumu, pareizu, piemērotu un likumīgu instalēšanas metožu izvēlē un/vai Schneider Electric Latvija izstrādājumu lietojumā saskaņā ar oficiālajiem normatīvajiem aktiem.

3. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Tīmekļa vietnes formu un saturu, tostarp tekstu, grafisko izvadi, fotoattēlus un programmatūru, aizsarga autortiesību likums, un tos nedrīkst izmantot bez iepriekšējas Schneider Electric Latvija rakstveida atļaujas; tomēr attiecībā uz programmatūru salīdzināt ar 4. pantu.

Nav atļauts lietot tā saucamās dziļās saites uz tīmekļa vietni vai pieļaut kadrēšanu, ierindošanu (iekļaušanu) vai līdzīgu nelikumīgu tīmekļa vietnes lietojumu.

Lietotājiem nav atļauts izņemt preču zīmes vai autortiesību paziņojumus no informācijas, programmatūras, dokumentācijas un fotoattēliem vai to kopijām.

4. LIETOŠANAS TIESĪBAS

Uz tīmekļa vietnē ievietotās informācijas, programmatūras un dokumentācijas lietošanu attiecas šie lietojuma noteikumi, ja vien nav citādas rakstveida vienošanās.

Lai gan tīmekļa vietnē programmatūras izstrādājumi datorlasāmā veidā klientiem ir pieejami bez maksas, klientiem tomēr nav piešķirtas tiesības konkrēto programmatūru pārdot, iznomāt, koplietot vai kā citādi pārsūtīt.  

Nekādas prasības nedrīkst izvirzīt attiecībā uz piekļuvi konkrētās programmatūras avotu kodiem.

Lietotājs nekādā gadījumā nedrīkst pārdot, iznomāt, koplietot vai kā citādi pārsūtīt trešajām pusēm informāciju, tostarp tekstu, grafisko izvadi, dokumentāciju un fotoattēlus, ne to oriģinālajā, ne modificētā veidā.

Papildus šajos noteikumos skaidri un nepārprotami piešķirtajām lietošanas tiesībām klientam netiek piešķirtas nekādas citas jebkāda veida tiesības attiecībā uz tīmekļa vietnes saturu, jo īpaši uz uzņēmuma nosaukumu un rūpnieciskajām un komerciālajām īpašumtiesībām, tādām kā preču zīmes, patenti, pakalpojumu modeļi vai noformējums.

5. ATSAUCES UN SAITES

Tīmekļa vietnes lapās var būt atsauces un saites (hipersaites) uz citām tīmekļa vietnēm, ko pārvalda trešās puses. Schneider Electric Latvija neīsteno nekādu kontroli pār piesaistīto informāciju un neatbild par šajās tīmekļa vietnēs esošo saturu un informāciju. Klienti šādas tīmekļa vietnes izmanto paši uz savu risku.

6. ATBRĪVOJUMS NO ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ UZ DEFEKTIEM UN VĪRUSIEM

Schneider Electric Latvija neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem trūkumiem attiecībā uz informāciju, programmatūru un dokumentāciju, jo īpaši attiecībā uz to pareizību, defektu neesamību, trešo pušu tiesību neesamību, pilnību un/vai lietojamību.

Schneider Electric Latvija neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, kas ietekmē lietotāja aparatūru, programmatūru vai datus pēc tīmekļa vietnē pieejamās programmatūras un citas informācijas, tostarp dokumentācijas, lejupielādēšanas, instalēšanas vai lietošanas. Schneider Electric Latvija neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu lietotāja īpašumam vai uzņēmējdarbībai, kas var radīt tiešus vai netiešus zaudējumus, tostarp peļņas zaudējumu vai citus zaudējumus, ko izraisījusi sistēmas atteice, kļūdas vai zaudēti dati šādas lejupielādēšanas, instalēšanas vai lietošanas rezultātā.

Schneider Electric Latvija pieliek visas pūles, lai tīmekļa vietnē publicētie tehniskie apraksti, specifikācijas u. c. būtu atjaunināti un atbilstu reālajam izstrādājumu sortimentam. Tomēr mēs paturam tiesības modificēt izstrādājumus, konstrukcijas un specifikācijas un mainīt izstrādājumu sortimentu, kas var radīt neatbilstību starp tīmekļa vietnes saturu un reālajiem piedāvājumiem un izstrādājumu raksturlielumiem. Tādēļ gadījumos, kad rodas jautājumi par konkrētiem izstrādājumiem vai ir šaubas, Schneider Electric Latvija jānosūta tiešs pieprasījums. Tīmekļa vietnes saturs negarantē norādīto/pieminēto izstrādājumu vai programmatūras raksturlielumus.

Lai gan Schneider Electric Latvija pieliek visas pūles, lai tīmekļa vietnē nebūtu vīrusu un “tārpu” u. tml., mēs šajā sakarā neko negarantējam. Pirms informācijas, programmatūras vai dokumentācijas lejupielādēšanas lietotājam jānodrošina, lai tiktu veikti atbilstoši drošības pasākumi un lejupielādes tiktu skenētas, pārliecinoties, vai tajās nav vīrusu. Schneider Electric Latvija nekādos apstākļos neuzņemas nekādu atbildību ne par kādiem kaitējumiem, kas radušies, apmeklējot tīmekļa vietni vai tajā esošās saites, vai šāda apmeklējuma dēļ.

10. JURISDIKCIJAS VIETA UN PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

Visi strīdi attiecībā uz tīmekļa vietnes saturu vai lietojumu tiek risināti saskaņā ar Schneider Electric Latvija likumdošanu.

Visi strīdi tiek risināti Schneider Electric Latvija juridiskās adreses tiesā, kas ir vienīgais tiesas apgabals, kurā izskata šos strīdus. Neraugoties uz iepriekš minēto, Schneider Electric Latvija vienmēr var iesniegt prasību pret lietotāju tā juridiskās adreses/pastāvīgās dzīvesvietas tiesā.